Caritas

  1. Home
  2. Caritas

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

 

 

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

 

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym jest ksiądz proboszcz lub katecheta .

 

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

 

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

 

Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Opolskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;

z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

Zarząd SKC w Rudniku w roku szkolnym 2018/19

Przewodniczący : Kacper Kowol

Zastępca: Grzegorz Fiołka

Skarbnik: Piotr Rutko

Sekretarz: Hanna Uriasz, Marta Pisarczyk

Kronikarz: Alicja Szymańska, Olivia Raczek, Hanna Uriasz

 

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Rudniku działa od 2009 roku. Obecnie należy do niego 31 wolontariuszy począwszy od klasy IV do III gimnazjum. Celem pracy wolontariuszy jest pomoc bliźniemu poprzez prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły lub włączanie się w akcje ogólnopolskie. Organizowanie akcji wspierają nauczyciele, rodzice oraz Caritas parafialny wraz z księdzem proboszczem. Spotkania członków wolontariatu odbywają się raz w tygodniu. Dla uczniów SKC organizowane są ogniska integracyjne, pielgrzymki, wycieczki.

 

  • Najbliższa akcja SKC jest sprzedaż własnoręcznie zrobionych wieńców adwentowych, które będą rozprowadzane pod kościołem parafialnym w Rudniku w pierwszą niedzielę Adwentu.

  • Kolejna akcja to, ogólnopolska zbiórka żywności w sklepach. Odbędzie się ona 7-8 grudnia. Z uzbieranych produktów zostaną zrobione świąteczne paczki dla ludzi potrzebujących.

  • Trwa również całoroczna akcja zbieram znaczki pocztowe dla misji. Gromadzone są zużyte znaczki pocztowe wycięte z pocztówek lub listów, następnie wysyłane są do Referatu Misyjnego w Pieniężnie.

  • O kolejnych akcjach będziemy informować na stronie szkoły.