KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  1. Home
  2. Kalendarz roku szkolnego

Zał. nr 1 do planu pracy Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku na rok szkolny 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

-§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2019r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 styczeń 2020r.

3 styczeń 2020r.

§ 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

Ferie zimowe

 13-26 stycznia 2020 r.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zakończenie I semestru

14 luty 2020 r.

 

Rekolekcje

Termin do ustalenia – ks. Proboszcz Piotr Malawski

§ 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147)

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia –14kwietnia 2020r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 – j. polski

22 kwietnia 2020 – matematyka

23 kwietnia 2020 – j. nowożytne

 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VII

21 kwietnia 2020

22 kwietnia 2020

23 kwietnia 2020

§ 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12 czerwca 2020 r.

§ 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26czerwca 2020r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

27czerwca -31 sierpnia 2020r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, zpóźn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dni wolne ustawowo w roku szkolnym 2019/2020

Liczba dodatkowych dni wolnych od nauki dla uczniów:

Szkoły Podstawowej – 8

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r., (piątek)

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r., (poniedziałek)

  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r., (środa, czwartek)

  • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r., (środa )

  • Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r., (poniedziałek)

  • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r., (poniedziałek)

  • Święto Pracy – 1 maja 2020 r., (piątek )

  • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r. (czwartek)