OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Home
 2. Ochrona danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych -Anita Stuchły
 
adres e-mail iodo@gmina-rudnik.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA -ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. abp. Józefa Gawliny z dotychczasowymi klasami Gimnazjum reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Rudniku ul.Słoneczna 1, tel 32 410 64 93.

2. W Szkole Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny z dotychczasowymi klasami Gimnazjum został powołany inspektor ochrony danych, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodo@gmina-rudnik.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,

2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6) ograniczenia przetwarzania,

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Klauzula informacyjna – monitoring

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.abp.Józefa Gawliny w Rudniku z dotychczasowymi klasami Gimnazjum reprezentowana przez Dyrektora, 47-411 Rudnik ul. Słoneczna 1, tel 32 410 64 93.

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail:iodo@gmina-rudnik.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Szkoły.

 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.