REKRUTACJA

  1. Home
  2. Rekrutacja

  

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik, na rok szkolny 2019/2020

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018r., poz. 996) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców) składa się do dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 22 marca 2019r.

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są:

1) dzieci 7-letnie  - urodzone w 2012r.,

2) dzieci 6-letnie - urodzone w 2013r. - na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3) oraz dzieci , którym odroczono obowiązek szkolny.

II. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ww. ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

WAŻNE INFORMACJE: O przyjęciu dziecka do I klasy szkoły podstawowej  NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

PRZEBIEG REKRUTACJI do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik w roku szkolnym 2019/2020 określone zostały w Zarządzeniu nr RZW.019,2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych ora samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym.

karta zgłoszeniowa do świetlicy

upoważnienie do odbioru dziecka

- klauzula informacyjna

- wniosek o naukę j. mniejszości narodowej

- wniosek rodzica/prawnego opiekuna

- Załącznik nr 1 

- Załącznik nr 2 

- zgoda na przyjęcie do szkoły

- zgoda na wykorzystanie wizerunku

- dowóz dziecka do szkoły

- zgoda na naukę pływania 

- Zgoda na zajęcia z logopedą

- zgoda na zajęcia z religii

- powrót do domu