SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Home
 2. Sprawy bieżące

 

Rekrutacja do klas I

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik, na rok szkolny 2019/2020

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018r., poz. 996) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców) składa się do dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 22 marca 2019r.

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są:

1) dzieci 7-letnie  - urodzone w 2012r.,

2) dzieci 6-letnie - urodzone w 2013r. - na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3) oraz dzieci , którym odroczono obowiązek szkolny.

II. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ww. ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

WAŻNE INFORMACJE: O przyjęciu dziecka do I klasy szkoły podstawowej  NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

PRZEBIEG REKRUTACJI do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik w roku szkolnym 2019/2020 określone zostały w Zarządzeniu nr RZW.019,2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych ora samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym.

PROGRAM STYPENDIALNY - HORYZONT

- list do rodziców z fundacji

- program 

 

 

PROBLEM WSZAWICY :

- list Sanepidu na temat wszawicy 

- ulotka na temat wszawicy 

- broszura na temat wszawicy 

-Wiosenna akcja szczepień lisów

OBIADY:

 REGULAMIN OPŁAT I ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SP RUDNIK

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie szkoły i pracownicy szkoły.

 2. Wpłaty za obiady przyjmowane są osobiście u intendenta szkoły lub jest możliwość wpłat na konto:

Bank Spółdzielczy Racibórz

Nr. konta: 12 8475 0006 2001 0010 3134 0001

z dopiskiem: za miesiąc…., uczeń SP Rudnik - Imię i Nazwisko (dziecka)

 1. Płatność za posiłki należy uregulować do 15- go każdego miesiąca.

W przypadku zalegania z opłatami uczniowie otrzymują upomnienie. Niedotrzymanie terminu płatności (oprócz uzasadnionych przypadków) skutkuje wykreśleniem dziecka z listy osób korzystających z obiadów.

 1. Cena za jeden obiad wynosi 3,50 zł.W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 2. Obiady wydawane są w godz. 1220 - 1240 .

 3. Aktualny jadłospis umieszczany jest na tablicy ogłoszeń.

 4. Miesięczny koszt obiadu mieszczany jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły: www.sprudnik.pl

 5. Zwroty za obiady:

Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje od drugiego dnia, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacje szkoły, telefonicznie lub u intendenta. W przypadku nieobecności jednodniowej obiad odbiera rodzic lub wskazana przez niego osoba.

Uwaga! jednodniowe nieobecności dziecka nie podlegają odliczeniu,

PROSZĘ SAMODZIELNIE NIE DOKONYWAĆ ODPISÓW!

 1. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu – intendentka informuje na piśmie jaką kwotę należy uiścić. (dziecko otrzyma kartkę z informacją jaką kwotę należy wpłacić)

 2. Podczas spożywania obiadów na stołówce szkolnej obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce i zasunąć krzesełko. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłku, w tym również rodzicom uczniów.

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 30.01.2019r na posiedzeniu Rady Rodziców