ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  1. Home
  2. Zajęcia pozalekcyjne

1. Koło teatralne

Szkolne koło teatralne Tik – Tak                                 

Szkolne koło teatralne działa w szkole ponad 10 lat. Wśród młodych aktorów są uczniowie od klasy IV do klasy VIII. Nasi utalentowani uczniowie  bardzo chętnie występują we wszelkich formach występów, koncertów, akademii i teatrzyków szkolnych.

W roku szkolnym 2019 / 2020 zajęcia  koła  teatralnego  przeznaczone  są  dla  uczniów  klas  IV-VIII  i odbywają się w poniedziałki  od 14.30 -15.15.Obecnie  zespół  teatralny  liczy 10 osób.

Program  spotkań  przewiduje:

  • organizowanie  przedstawień  okolicznościowych (DEN, jasełka);
  •  przygotowania  do  konkursów  recytatorskich;
  •  wykonywanie  scenografii, dobór  kostiumów  i  muzyki;
  •  podjęcie   działania w  innych  formach   teatralnych (kukiełki) i  występy  dla   młodszych   klas;   

 Opiekunem  SKT  jest  nauczyciel   j. polskiego -  Koryna Marcinkowska

http://sprudnik.pl/wydarzenia/10/view/opowiesc-wigilijna.html

2. Szkolne Koło Caritas

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

 

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

 

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym jest ksiądz proboszcz lub katecheta.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Opolskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;

z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Rudniku działa od 2009 roku. Celem pracy wolontariuszy jest pomoc bliźniemu poprzez prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły lub włączanie się w akcje ogólnopolskie. Organizowanie akcji wspierają nauczyciele, rodzice oraz Caritas parafialny wraz z księdzem proboszczem. Spotkania członków wolontariatu odbywają się raz w tygodniu. Dla uczniów SKC organizowane są ogniska integracyjne, pielgrzymki, wycieczki.

 

http://sprudnik.pl/aktualnosci/10/caritas.html

  • Trwa całoroczna akcja zbieram znaczki pocztowe dla misji. Gromadzone są zużyte znaczki pocztowe wycięte z pocztówek lub listów, następnie wysyłane są do Referatu Misyjnego w Pieniężnie.

  • O kolejnych akcjach będziemy informować na stronie szkoły.

  •